Duurzame kozijnen, duurzaam kozijn, duurzame kozijnrenovatie, duurzaamheid met kozijnen, duurzame oplossingen, duurzaamheid kozijn, duurzame ramen, duurzame deuren, duurzame schuifpui, duurzame uitbouw, duurzame tuindeuren, duurzame terrasdeuren, hef schuifpui duurzaam,

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. MAXZ Kozijn BV, statutair gevestigd te Rotterdam, is de gebruiker van dezer algemener voorwaarden.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een opdracht geeft aan MAXZ Kozijn BV tot het verrichten van diensten en/of het leveren, plaatsen van producten.
 3. Partijen: MAXZ Kozijn BV en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: alle afspraken tussen MAXZ Kozijn BV en de Wederpartij en eventuele aanvullingen daarop.
 5. Ondergeschikt personeel: alle werknemers en medewerkers van MAXZ Kozijn BV die geen procuratie hebben.

Artikel 2 Algemeen

 1. MAXZ Kozijn BV is een groothandel in hout en plaatmateriaal alsook een groot- en kleinhandel in kozijnen, ramen en deuren en het monteren, plaatsen daarvan.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst/opdracht tussen MAXZ Kozijn BV en de Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MAXZ Kozijn BV en de Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien MAXZ Kozijn BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MAXZ Kozijn BV in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden, te verlangen.
 8. MAXZ Kozijn BV is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht/overeenkomst, gebruik te maken van derden.
 9. MAXZ Kozijn BV spant zich in om het beoogde resultaat te realiseren zonder dit resultaat als zodanig te garanderen. Bijvoorbeeld, wanneer de bouwkundige staat van het pand het niet toelaat dat MAXZ Kozijn BV de door haar gehanteerde kwaliteitseisen volgt.

Artikel 3 Offertes

 1. De door MAXZ Kozijn BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijke anders vermeld.
 2. Als de Wederpartij aan MAXZ Kozijn gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag MAXZ Kozijn BV uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij deze bij het opstellen van haar offerte gebruiken. MAXZ Kozijn BV zal de Wederpartij echter wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante onjuistheden c.q. gebreken:
  1. 3 in de opgedragen werkzaamheden;
  2. 3 in de door de Wederpartij verlangde werkwijzen en constructies;
  3. 3 van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. 3 of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
  5. 3 in de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens.
 3. Gegevens betreffende het geoffreerde, zoals eigenschappen, maten, gewichten en dergelijke alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen et cetera worden in goede trouw gegeven. Op de Wederpartij rust de verplichting er voor zorg te dragen dat vorenbedoelde informatie niet wordt gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld en/of dat van de inhoud van bedoelde informatie aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 4 Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en/of informatie die hij van MAXZ Kozijn BV krijgt, als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.
 2. Met in achtneming met het gestelde onder punt 3, sub 2, van de algemene voorwaarden. is de Wederpartij verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatiemethode en oppervlaktebehandeling.
 3. De Wederpartij vrijwaart MAXZ Kozijn BV voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke.
 4. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 5. Ondergeschikte veranderingen, bijvoorbeeld kleine modelveranderingen van of aan de door MAXZ Kozijn BV (door)geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 6. De Wederpartij mag de materialen die MAXZ Kozijn BV wil gebruiken voordat deze verwerkt worden, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als MAXZ Kozijn BV hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van de Wederpartij.
 7. Goederen c.q. materialen die MAXZ Kozijn BV tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan haar toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor MAXZ Kozijn BV door haar schriftelijke bevestiging.
 2. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van MAXZ Kozijn BV, binden de laatste niet, voor zover deze niet door MAXZ Kozijn BV schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst/opdracht uit meerdere delen bestaat, kan MAXZ Kozijn BV per onderdeel of een gemiddelde prijs per vaste periode, factureren.
 4. Iedere door MAXZ Kozijn BV gesloten overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, een en ander ter beoordeling van MAXZ Kozijn BV. De Wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst/opdracht verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst/opdracht.
 5. Bij het aangaan van een overeenkomst, accepteert de Wederpartij de algemene voorwaarden van MAXZ Kozijn BV.

Artikel 6  Termijnen van levering

 1. De leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletsel bestaat om de diensten en/of producten te leveren.
 2. MAXZ Kozijn BV spant zich tot het uiterste in om afgesproken leveringstermijnen na te komen. Echter, de termijnen zijn nooit aan te merken als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst/opdracht.
 3. Levering van producten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst/opdracht opgegeven adres.
 4. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die MAXZ Kozijn BV niet kan worden aangerekend.
 5. Wanneer de bestelde producten, na het verstrijken van de leveringstermijn, niet door de Wederpartij zijn afgenomen, worden de desbetreffende producten zo nodig voor rekening en risico van de Wederpartij te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7   Meer  en minderwerk, wijziging opdracht

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Meer en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 3. De meerkosten die MAXZ Kozijn BV moet maken als gevolg van het meerwerk, kunnen aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de Wederpartij extra in rekening gebracht.
 5. Door de Wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Wederpartij tijdig, dat wil zeggen 5 dagen voordat de start van de werkzaamheden door MAXZ Kozijn BV starten, en schriftelijk aan MAXZ Kozijn BV ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Wederpartij.
 6. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de eerder overeengekomen levertijd door MAXZ Kozijn BV buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 8 Oplevering werk en afsluiting van opdracht

 1. Onder oplevering van het werk door MAXZ Kozijn BV, wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Wederpartij. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als:
  1. 8 Het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de Wederpartij uitdrukkelijk mededeling is gedaan.
  2. 8 Wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat MAXZ Kozijn BV aan de Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de Wederpartij heeft nagelaten te reclameren of het werk binnen die termijn te aanvaarden.
 2. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door de Wederpartij is goedgekeurd. De wederpartij dient binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de afrekening te berichten indien er bezwaren bestaan tegen de afrekening. Indien de Wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
 3. Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker, totdat deze door de wederpartij zijn betaald.
 4. Indien de Wederpartij al zijn verplichtingen heeft voldaan worden alle zaken die aan MAXZ Kozijn BV zijn verstrekt, geretourneerd aan de Wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, enzovoort, blijven eigendom van MAXZ Kozijn BV totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met MAXZ Kozijn gesloten opdrachten, is nagekomen.
 2. De wederpartij dienst steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van MAXZ Kozijn BV veilig te stellen.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, door te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht gebruiker daar terstond van in kennis te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van gebruiker ter inzage te geven.
 6. Voor het geval dat gebruiker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen of laten uitvoeren, geeft de wederpartij nu reeds onvoorwaardelijke en een niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten.

 1. Op alle door MAXZ Kozijn BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enzovoorts. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan mits MAXZ Kozijn BV haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven MAXZ Kozijn BV zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd MAXZ Kozijn BV haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 11 Prijzen

 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. De genoemde bedragen zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW en eventuele kosten die in het kader van de levering gemaakt worden, tenzij anders is aangegeven.
 2. Indien met betrekking tot één van of meerder kostprijsbestandmiddelen na de offerte, maar vóór levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, behoudt MAXZ Kozijn BV zich het recht voor om een redelijke verhoging door te berekenen.

Artikel 12 Betaling, rente, buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten

 1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de nota.
 2. Afwijkende betalingsvoorwaarden gelden alleen indien door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de nota schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de nota na de vervaldatum niet is betaald, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de nota. Indien de Wederpartij een bedrijf is, geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Wanneer de Wederpartij een particulier is, geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
 5. Alle kosten vallende onder de inning van vorderingen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de nalatige Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten voor de nalatige wederpartij die consument is, bedragen minimaal € 40,00. Voor de Wederpartij die ondernemer is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00.
 6. Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan MAXZ Kozijn BV de verdere uitvoering van de overeenkomst/opdracht opschorten tot dat betaling is geheel is voldaan.
 7. Betalingen van de Wederpartij worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van MAXZ Kozijn BV.
 8. MAXZ Kozijn BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 9. MAXZ Kozijn BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook alle kosten worden voldaan.
 10. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MAXZ Kozijn verschuldigde bedrag of het retentierecht ten opzichte van MAXZ Kozijn BV, te gebruiken.
 11. De Wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst/opdracht verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag, vooraf te voldoen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van MAXZ Kozijn BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13 Garantie

 1. De door MAXZ Kozijn BV geleverde en geplaatsten ( kunststof)ramen en deuren worden gegarandeerd op kleurechtheid, mits deze regelmatig worden gereinigd. Waterdichtheid, spontaan optredende scheuringen in de profielen, rubberdichtingen, hang- en sluitwerk, voor een periode van 5 Jaar.
 2. Op lekkage van isolerend glas zit een garantie van 10 Jaar.
 3. Deze garantiebepalingen gelden niet bij mechanische beschadigingen ontstaat door misbruik of beschadiging als gevolg van ondeskundig plaatsen van het g leverde. Dit laatste is mogelijk indien de Wederpartij zelf is gaan monteren of door een andere partij dan MAXZ Kozijn BV.

Artikel 14 Annulering overeenkomst

 1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door MAXZ Kozijn BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt  of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen . Tevens is de Wederpartij ten opzichte van MAXZ Kozijn BV gehouden tot een volledige vergoeding van het al gepresteerde. De Wederpartij zal eveneens aan MAXZ Kozijn BV, in verband met winstderving, een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 1/3 van de overeengekomen prijs.
 2. Opdrachtgever is voorts verplicht MAXZ Kozijn BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
 3. Onverminderd het vorenstaande behoudt MAXZ Kozijn BV zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
  1. 15 De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. MAXZ Kozijn BV kan ingeval de Wederpartij een of meer verplichtingen niet nakomt , ook besluiten de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten;
  2. 15 De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
  3. 15 De andere partij komt te overlijden onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 2. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek kan MAXZ Kozijn BV ingeval van wanprestatie besluiten haar verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de Wederpartij, zijn alle vorderingen van MAXZ Kozijn BV op de Wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Aansprakelijkheid/overmacht

 1. MAXZ Kozijn BV is niet aansprakelijk voor:
  1. 16 schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de overeenkomst/opdracht wegens te late betaling door de Wederpartij;
  2. 16 eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van de Wederpartij, voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht;
  3. 16 schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van MAXZ Kozijn BV;
  4. 16 schade als gevolg van door derden of door de Wederpartij gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel; 
  5. 16 voor indirecte of gevolgschade.
 2. Indien MAXZ Kozijn BV aansprakelijk gesteld kan worden, is deze in alle gevallen alleen aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 3. MAXZ Kozijn BV is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van de Wederpartij of derden, die MAXZ Kozijn BV onder zich heeft.
 4. MAXZ Kozijn BV is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed, niet aan de overeenkomst/opdracht kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de overeenkomst/opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, et cetera.
 5. Indien MAXZ Kozijn BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen ten opzichte van de Wederpartij heeft voldaan, is MAXZ Kozijn BV gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 17 Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij zorgt ervoor dat MAXZ Kozijn BV tijdig kan beschikken;
  1. 17 over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van MAXZ Kozijn BV;
  2. 17 over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
  3. 17 over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
  4. 17 over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 2. De Wederpartij is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, evenals opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 3. Indien de Wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar de Wederpartij verantwoordelijk voor is, kunnen de daaruit voor MAXZ Kozijn BV voortvloeiende schade en koste, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 5. De opdrachtnemer zal zich altijd inspannen om een hoogwaardige kwaliteit van diensten en producten te bieden en zal zich tot het uiterste inspannen voor de tevredenheid van de klant.
 6. De Wederpartij dient na levering van de goederen, en de oplevering van het werk, deze terstond grondig te inspecteren op gebreken.

Artikel 18 Reclameren

 1. Indien en voor zover naar de mening van de Wederpartij, gebreken zijn geconstateerd aan wat is geleverd c.q. het werk wat is opgeleverd, moet de Wederpartij MAXZ Kozijn BV meteen schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien de Wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering, MAXZ Kozijn BV schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. MAXZ Kozijn BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van MAXZ Kozijn BV juist is, zal MAXZ Kozijn BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19 Persoonsgegevens en privacy

 1. Vertrouwelijke gegevens van de Wederpartij is beschermd volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van de Wederpartij, geldt deze verwerking om de:
  1. 19 overeenkomst/opdracht te kunnen uitvoeren;
  2. 19 Wederpartij te informeren over de leveringen;
  3. 19 Wederpartij op de hoogte te stellen over (nieuwe ) producten en diensten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MAXZ Kozijn BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. MAXZ Kozijn BV is te allen tijde bevoegd om deze algemene voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten/contracten zullen na wijziging van de algemene voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 20 Wijzigingen

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden op de site van MAXZ Kozijn BV.

kozijn, kozijnen, ramen,duurzaamheid kozijnen, isolerende kozijnen, energiezuinige kozijnen, kwaliteit kozijnen, perfecte kozijnen, garantie kozijnen, beste kozijnen, circulaire kozijnen,